Sirtea 茶翁

This is my journal: It records my thoughts, my cares, my struggles, my achievement and failure, my observation of life and nature, internet circulation、treasures、or recycled junks I found, ... . If you stumbled upon this blog by accident or on purpose, I welcome you. Thank you for your visit and comments. Hurry back!
這裡紀錄著我的生活點滴:我在想些什麼, 做那些事, 關心何事, 我的得與失, 我對人與自然觀察所得, 網路資訊、撿到寳貝、或是古物回收,... 。如果您是專程特地來訪或是無意中路過, 我誠心歡迎您。多謝您來訪及留言指教。請再來噢!

Tuesday, November 18, 2014

Church Altar Flowers-2 教會聖壇插花(二)

Church Altar Flowers (2)
教會聖壇插花 (二)
Florists: Yaling Lin And Nancy Huang
插花師: 林雅玲與江燕榮

音樂: 我們歌頌讚美主上帝/咱著唱歌謳咾主上帝
Music: Come and Worship God/Maa thoed rao rong phleng

 *Church Altar Flowers 教會聖壇花卉

華語: 我們歌頌讚美主上帝,
感謝讚美祂聖名。
因為上帝大恩典慈愛,
我們以靈真誠敬拜。

台語: 咱著唱歌謳咾主上帝,
Lán tio̍h chhiùⁿ-koa o-ló Chú Siōng-tè,
感謝祂謳咾聖名。
Kám-siā I o-ló sèng-miâ.
因為上帝大恩典慈愛,
In-ūi Siōng-tè tōa un-tián chû-ài,
咱著用神真誠敬拜。
Lán tio̍h ēng sîn chin-sêng kèng-pài.

英語 Come and worship God with songs of praise,
Give our thanks and bless God's name.
God is great, full of mercy and love,
In spirit and truth, let's worship God.

泰語 Maa thoed rao rong phleng na-mat-sa kaan,
poed jit jai san soen phra jao;
phraw phra ong pen phra jao phun ying-yai,
jong hai jai rao nawm long wan thaa.

Wednesday, November 5, 2014

World Eighty Treasures 世界八十寶藏

世界八十寶藏
一套很有思想的介紹...解說辭是少見的美! 涉及文化藝術歷史科技; 而且很容易打開.慢慢看吧!
一連十集,歷史學家丹告魯力山克(Dan Cruick Shank)將在短短的五個月裡,
遊歷四十四個國家,冒著生命危險,造訪世界最偏遠最令人望而崇敬的寶藏,娓娓道出世界偉大文明的興衰。
一起見證八十個縱橫古今人類的偉大文明及工藝瑰寶。

第 一集 秘魯到巴西
http://youtu.be/Uy2wzGwv_iU
第 二集 墨西哥到美國
http://youtu.be/TxcLzfCeARI
第 三集 澳大利亞、東南亞
http://youtu.be/tJU-1ov2Mi0
第 四集 日本、中國
http://youtu.be/Dlqfmss-6rA
第 五集 印度、斯里蘭卡
http://youtu.be/ebwAzR6YsuQ
第 六集 烏茲別蘭斯坦到敘利亞
http://youtu.be/mjDGrMGqVaw
第 七集 約旦到埃塞俄比亞
http://youtu.be/fCNnMFryr44
第 八集 馬里到埃及
http://youtu.be/OyLANZ9lgtM
第 九集 土耳其到德國
http://youtu.be/TMMkN4xlcwU
第 十集 波士尼亞到法國
http://youtu.be/VPKQdMkgNVs

Sunday, November 2, 2014

Visit Seattle WA 西雅圖之行

Visit Seattle WA 西雅圖之行(全)-
Drive through foggy Seattle 開車欣賞霧罩西雅圖
Eagle Landing Park 鷹棲公園
Seahurst Park 喜鶴公園
Discovery Park & Pike Place Market 愉景公園與派克市場
Alone in a backyard Seattle, WA. 獨自漫遊於西雅圖私人後院
Saturday, November 1, 2014

Discovery Park & Pike Place Market 愉景公園與派克市場

Visiting Seattle WA-5 Discovery Park & Pike Place Market
旅遊西雅圖(五)- 愉景公園與派克市場
Music 音樂:
If Thou But Suffer God To Guide Thee
Wer nur den lieben Gott läßt walten, Bach
你若甘願互上帝引導


1.你若甘願互上帝引導,
佇逐方面攏仰望祂;
無論啥事主氣力極大,
困苦的日給你扶持;
見若靠主不變疼痛,
徛石磐頂攏搖動。
2.常常吐氣閣啼哭無停,
憂悶掛慮有啥利益?
逐時經過烏暗的苦境,
家己哀傷有啥效力?
祂擔當你試煉、艱難,
互你贏過十架苦痛。
3.只著靜靜寬心聽候祂,
用盡心情來囥向望;
承受天父善良的旨意,
攏是對祂智慧疼痛;
主揀召咱來屬佇祂,
知咱欠缺,莫得僥疑。
4.吟詩、祈禱、遵守主教示,
忠誠盡你家己本份;
著信靠祂,雖然堪得,
猶久會得真實憑準;
見若實心靠主的人,
祂無棄拺,保穩當。