Sirtea 茶翁

This is my journal: It records my thoughts, my cares, my struggles, my achievement and failure, my observation of life and nature, internet circulation、treasures、or recycled junks I found, ... . If you stumbled upon this blog by accident or on purpose, I welcome you. Thank you for your visit and comments. Hurry back!
這裡紀錄著我的生活點滴:我在想些什麼, 做那些事, 關心何事, 我的得與失, 我對人與自然觀察所得, 網路資訊、撿到寳貝、或是古物回收,... 。如果您是專程特地來訪或是無意中路過, 我誠心歡迎您。多謝您來訪及留言指教。請再來噢!

Thursday, October 15, 2009

Mushrooms 草菇 Chháu-Ko͘

A white umbrella mushroom.
一個白傘菇。
* Chi̍t lia̍p pe̍h soàⁿ-ko.͘
A withering brown umbrella mushroom.
一粒漸枯萎的棕色傘菇。
* Chi̍t lia̍p chiām-chiām kō͘-ta ê chang-sek soàⁿ-ko͘.
A bunch of Bun Mushrooms.
一群麵包菇
* chi̍t-tui ê mī-pau ko͘.

* Taiwanese/白話羅馬字臺語/Pe̍h-oē-jī Tai-gí.

1 comment:

  1. Your designe is full of life, various kinds
    of mushrooms, what a beauty !

    ReplyDelete