Sirtea 茶翁

This is my journal: It records my thoughts, my cares, my struggles, my achievement and failure, my observation of life and nature, internet circulation、treasures、or recycled junks I found, ... . If you stumbled upon this blog by accident or on purpose, I welcome you. Thank you for your visit and comments. Hurry back!
這裡紀錄著我的生活點滴:我在想些什麼, 做那些事, 關心何事, 我的得與失, 我對人與自然觀察所得, 網路資訊、撿到寳貝、或是古物回收,... 。如果您是專程特地來訪或是無意中路過, 我誠心歡迎您。多謝您來訪及留言指教。請再來噢!

Wednesday, October 14, 2009

Motherly Love 母性愛

(Recycle 回收再用)
A mother tiger took in pigs as her own. This is incredible. These pictures remind me of the Bible verse Isaiah 65:25:. "The wolf and lamb shall feed together, the lion shall eat straw as the ox does, and poisonous snakes shall strike no more!... " says the Lord. (The Living Bible)

這隻母老虎把小豬當自己的孩子撫養。真令人難予置信。這些照片讓我想起聖經 以賽亞書65章25節: 「狼和羊要在一起吃東西; 獅子要像牛一樣吃草; 蛇不再傷害人。 ...」上主這樣宣佈了。(現代中文譯本)

**
Chit-chiah bo-hó͘ chiong ti-á-kiáⁿ tòng choe i kā-kī ê kiáⁿ lâi iúⁿ-chhī. Sit chai hō͘-lâng chin siūⁿ bē-hiáu. Ḿ-koh Sèng-Kēng I-Sài-A 65:25 ū an-ni kì-chài: "Chhâi-lông beh kap iûⁿ-ko saⁿ-kap chiah, sai beh chiah chháu chhin-chhiuⁿ gû; thô͘-hún beh choè choâ ê chia̍h-mih .... " che si Iâ-hô-hoa kóng-ê.**

** PS. I am learning to write romanize Taiwanese dialogue. If you can read and write it, please help me correct my errors. Thank you.
** 註: 我學用白話字寫臺灣話。如果您會讀和寫臺語白話字(羅馬字), 請幫我改正錯誤。謝謝。
** ※ Lí nà ê-hiáu thak kap siá pe̍h-oē-jī, chhiaⁿ lí pang goá kái-chèng chhò-gō͘. To-siā Lí.

1 comment:

  1. I can read Romanize Taiwanese Dialogue
    fluently, but too complicate for writing correct pronounce due to the changeable
    tones.

    ReplyDelete