Sirtea 茶翁

This is my journal: It records my thoughts, my cares, my struggles, my achievement and failure, my observation of life and nature, internet circulation、treasures、or recycled junks I found, ... . If you stumbled upon this blog by accident or on purpose, I welcome you. Thank you for your visit and comments. Hurry back!
這裡紀錄著我的生活點滴:我在想些什麼, 做那些事, 關心何事, 我的得與失, 我對人與自然觀察所得, 網路資訊、撿到寳貝、或是古物回收,... 。如果您是專程特地來訪或是無意中路過, 我誠心歡迎您。多謝您來訪及留言指教。請再來噢!

Saturday, January 18, 2014

2013 Most Touching Moments 二零一三年最撼動人心的瞬間

2013 Most Touching Moments
二零一三年最撼動人心的瞬間
音樂: 黃乙玲唱人生之歌
Music: Huang Yi-ling - Song of Life

Lyrics歌詞: 人生的歌
愛唱一首歌 一首有頭無尾的歌
有時快樂 有時悲傷 有時只剩孤單
愛像一首歌 紀錄咱的心晟甲生活
有時清醒 有時懷疑 人生到底 為著啥

回過頭去看 熊熊才知影
咱的舞台 愛用青春來換
回過頭去看 人生過未一半
煞不知如何來唱這條歌

這首歌唱啊唱未煞 往事一幕幕親像電影
有時陣為著渡生活 就愛配合別人心晟
這首歌唱甲心攏破 一字一句攏是拖磨
因為沒人知 我的心 有多痛
因為你嘛知 咱永遠 為別人在活


No comments:

Post a Comment